clmnews Blog

0

ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักบรรณสารพัฒนา สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักบรรณสารพัฒนา สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ณ อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ โดยมีผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณฯ นำคณะฯต้อนรับ

0

ต้อนรับคณะครูพันธ์ุใหม่ “Next Gen Teacher Seed Camp”

เมื่อวันนี้ 2 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย คุณพิชัยยุทธ สุวิทยารัตน์ คุณอาภรณ์ ไชยสุวรรณ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรณสารต้อนรับคณะครูอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการเพาะกล้าพันธุ์ใหม่ในใจครู “Next Gen Teacher Seed Camp” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

การรออกแบบบริการ

Service Design