เรื่องเล่าจากระเบียงบรรณ

 บทความนี้เสนอ รายงานจากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทั้งในด้านการดูงาน การฝึกอบรม การนำเสนอความรู้ที่ได้รับก็จะมาเผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบโดยทั่วกัน